PRIVACY

Privacy Policy


Persoonsgegevens
Persoonsgegevens zijn gegevens die iets over u vertellen of die we in verband met u kunnen brengen.
U deelt persoonsgegevens met ons als u klant bij ons bent of wilt worden, aan ons levert of als u contact met ons heeft. Denk daarbij aan uw naam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres en rekeningnummer. Het gaat om alle gegevens die we met u kunnen linken. Natuurlijk zijn we daarbij heel zuinig op u gegevens en zorgen we dat dit veilig gaat.

Waarvoor gebruiken we uw persoonsgegevens?
Wij willen graag weten met wie we zaken doen. Daarom vragen we naar persoonsgegevens en verwerken we die ook. De wet beschrijft verwerken als: ‘het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, doorzenden, verspreiden, beschikbaar stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, afschermen, uitwissen en vernietigen van gegevens.’)

Verwerkingsdoeleinden
Op verschillende plekken in het informatie- en aankoopproces deelt u gegevens met ons. Wij verwerken alleen de gegevens die noodzakelijk zijn voor het doel dat we met elkaar afspreken.

Commerciële activiteiten
Wij willen graag weten met wie we zaken doen en controleren daarom bij aanvang van de zakenrelatie gegevens.

Hierbij kunt u o.a. denken aan:

 • Contact met u opnemen;
 • Uw gegevens goed in onze administratie zetten en bijwerken als er wijzigingen zijn,
 • Uw betalingen en andere financiële aangelegenheden verwerken.

Wettelijke verplichtingen
Voor ons gelden allerlei wettelijke verplichtingen:

 • U identificeren als u klant bij ons wordt (identificatieplicht): we controleren of u echt bent wie u zegt te zijn en controleren uw inschrijving bij de KvK, controleren het BTW nr.;
 • Uw persoonsgegevens geven aan organisaties die van de wet sommige gegevens bij ons mogen opvragen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld belastinggegevens (belastingdienst/accountant) en bij fraude: politie.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?
Wij verzamelen gegevens van iedereen die direct of indirect contact heeft (gehad) met ons.
Gegevens die wij verzamelen van u als (potentiële) klant

 • Naam en contactgegevens (e-mailadres, telefoonnummer, adres) van u en uw bedrijf, incl. namen van contactpersonen en vertegenwoordigers van uw bedrijf;
 • Uw rol (wettelijk vertegenwoordiger, bestuurder, klant).

Goed om te weten
We gebruiken nooit gevoelige gegevens die te maken hebben met gezondheid, geloofsovertuigingen, politieke of filosofische overtuigingen, seksuele geaardheid of etnische afkomst.

Gegevens voor het gebruik van onze website Denk aan dit soort gegevens:

 • Gegevens over uw bezoek aan onze site: wanneer hebt uw welke webpagina’s bezocht, zoekopdrachten gedaan (Google Analytics);
 • Het apparaat waarmee u onze site of apps bezoekt;
 • Cookies en uw cookie-instellingen;
 • De gebruikte browser(instellingen) en, indien van toepassing, het besturingssysteem van uw computer en de naam van uw AccessProvider.

Waarvoor gebruiken we ze?

 • Wij plaatsen verschillende soorten cookies op uw computer. Dat zijn hele kleine tekstbestanden die bestaan uit letters en cijfers. Ze houden gegevens bij over de websites die uw bezoekt en kunnen uw voorkeuren onthouden, zoals de taal;
 • Dankzij cookies weten we welke pagina’s uw hebt bekeken op onze website en in welke producten of diensten uw waarschijnlijk geïnteresseerd bent. Wij kunnen u dan informatie laten zien die daar bij past. Of contact met u opnemen over het onderwerp waarop u hebt gezocht;
 • We zien ook met welk toestel u onze website heeft bezocht: met een mobiel, pc of tablet. En welk besturingssysteem en versie van uw browser uw gebruikt. Dat zorgt er bijvoorbeeld voor dat u de inhoud ziet op de manier die bij uw toestel past;
 • Als we cookies hebben geplaatst, zien we of u een e-mail van ons hebt geopend;

Cookies zijn soms echt nodig, maar niet altijd. Wilt u alleen noodzakelijke cookies? Pas dan uw cookie-instellingen aan;

Goed om te weten:
Partijen die het internetverkeer afhandelen kunnen het IP-adres opslaan. We kunnen niet altijd garanderen dat dit binnen Europa gebeurt. Bezoekt u bijvoorbeeld vanuit de Verenigde Staten onze site, dan kan het ook buiten Europa worden opgeslagen. Dat doen partijen die het internetverkeer afhandelen.

Bewaartermijn persoonsgegevens
We bewaren persoonsgegevens zo lang als nodig is voor het doel waarvoor we uw gegevens gebruiken. En zo lang de wet ons verplicht om uw gegevens te bewaren. Hoe lang dat precies is, verschilt. Van een paar maanden tot jaren. Belastingtechnische gegevens worden bijvoorbeeld pas na 7 jaar verwijderd.

Met wie delen we gegevens en waarom?
Om u de best mogelijke diensten te kunnen verlenen en concurrerend te blijven, delen we bepaalde gegevens binnen en buiten Marco Geurtjens. Daarbij gaat het om:

Tussenpersonen
We delen informatie met tussenpersonen die namens ons werken. Deze tussenpersonen zijn geregistreerd conform de toepasselijke wet- en regelgeving en werken met de benodigde toestemming van toezichthoudende instanties. Ook deze tussen personen moeten voldoen aan de privacywetgeving.

Overheidsinstanties, regelgevende instanties en toezichthouders
Om te voldoen aan de wet- en regelgeving kunnen we gegevens doorgeven aan de desbetreffende instanties, bijvoorbeeld om terrorisme tegen te gaan of witwaspraktijken te voorkomen. In bepaalde gevallen zijn we wettelijk verplicht om uw gegevens met externe partijen te delen. waaronder:

 • De belastingdienst kan ons vragen uw financiële gegevens (tegoeden, betaal- of spaarrekeningen of beleggingen in een beleggingsrekening) door te geven.
 • Justitiële/wetshandhavende instanties zoals de politie, openbaar aanklagers en rechtbanken.
 • Juristen , bijvoorbeeld in geval van een faillissement, gevolmachtigden die de belangen van anderen behartigen en bedrijfsaccountants .

Dienstverleners die voor ons werken Wanneer we gebruikmaken van andere dienstverleners delen we alleen die persoonsgegevens die nodig zijn voor een specifieke opdracht.

Dienstverleners helpen ons onder meer door:

 • bepaalde diensten en activiteiten te verzorgen;
 • internettools en webapplicaties te ontwerpen en onderhouden;
 • marketingactiviteiten, evenementen of de communicatie met klanten te verzorgen;
 • rapporten en statistieken op te stellen, drukmaterialen te verzorgen en producten te ontwerpen;

Dienstverleners met verwerkingsovereenkomst
Zo’n partij heeft de opdracht gekregen en mag alleen dat deel van de verwerking doen dat de opdrachtgever die verantwoordelijk is voor de persoonsgegevens aan die partij heeft opgedragen: verzenden van een mailing, opslaan van persoonsgegevens in de cloud. Een zogenaamd verwerkingsovereenkomst is een AVG-verplichting die alleen geldt voor partijen die verantwoordelijk zijn voor persoonsgegevens. Dit geldt dus niet voor een klantenrelatie met ons.
Met andere bedrijven als u daarom vraagt Als u dat wilt, geven we uw persoonsgegevens ook aan andere bedrijven door. We zorgen er altijd voor dat derden alleen toegang hebben tot persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor hun specifieke werk. Wanneer we uw persoonsgegevens intern of met derden in andere landen delen, zorgen we altijd voor passende waarborgen om deze gegevens te beschermen.

Marco Geurtjens baseert zich hierbij op:
Bindende bedrijfsvoorschriften zoals bedoeld in Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Deze voorschriften worden samen de General Data Protection Regulation genoemd en zijn in elke EU-lidstaat goedgekeurd door de autoriteit die in de betreffende lidstaat is belast met de bescherming van persoonsgegevens. In Nederlands heet deze autoriteit de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Uw persoonsgegevens bekijken, aanpassen laten verwijderen
Op grond van wet- en regelgeving heeft u ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens een aantal rechten:

a) Recht op inzage
U heeft recht om uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens. U heeft dus het recht om de persoonsgegevens die wij van u hebben ontvangen in te zien.
Indien u een verzoek heeft ingediend tot inzage zullen wij u schriftelijk mededelen waarom wij uw persoonsgegevens verwerken, welke soorten persoonsgegevens wij verwerken, aan welke organisaties wij deze persoonsgegevens hebben doorgegeven, hoelang wij deze persoonsgegevens bewaren en welke rechten u ten aanzien van deze verwerking van persoonsgegevens kunt uitoefenen.
b) Recht op rectificatie en aanvulling
U heeft recht om een verzoek in te dienen tot verbetering van onjuiste persoonsgegevens. Indien wij tot verbetering van uw persoonsgegevens zijn overgegaan ontvangt u hierover bericht. Tevens zullen wij derden die de onjuiste persoonsgegevens hebben ontvangen informeren over de onjuiste of onvolledige gegevens.
c) Recht op beperking van de verwerking
U kunt een verzoek indienen om het gebruik van de persoonsgegevens te beperken. Dit betekent dat u de persoonsgegevens tijdelijk niet beschikbaar maakt. Een dergelijk verzoek is mogelijk indien:
I de juistheid van persoonsgegevens wordt betwist;
II de verwerking onrechtmatig is en u zich verzet tegen het wissen;
III de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden, maar wel voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
IV u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking van de persoonsgegevens.
Tevens zullen wij derden die de persoonsgegevens hebben ontvangen informeren over de beperking van het gebruik van deze persoonsgegevens.
d) Recht van bezwaar
U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens. Indien u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens zullen de gegevens niet worden verwerkt, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking kunnen aanvoeren die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden.
e) Recht op dataportabiliteit
U heeft het recht een kopie van de verwerkte persoonsgegevens die u aan ons in een gestructureerd, gebruikelijk digitaal bestandsformaat heeft verstrekt op te vragen. Het gaat hier om digitale gegevens en niet om papieren dossiers.
f) Recht op vergetelheid (recht op gegevenswissing)
U heeft onder bepaalde voorwaarden het recht op verwijdering van uw persoonsgegevens, namelijk wanneer:
I persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden;
II u trekt uw toestemming waarop de verwerking berust in en er is geen andere rechtsgrond voor verwerking;
III u maakt bezwaar tegen de verwerking en er zijn geen dwingende redenen om Uw bezwaar niet te honoreren;
IV de persoonsgegevens zijn onrechtmatig door ons verwerkt;
V de persoonsgegevens moeten worden gewist op grond van een wettelijke verplichting;
VI de persoonsgegevens zijn verzameld door middel van mobiele telefonie- of internetdiensten;
Wilt u gebruik maken van bovenstaande rechten: neem dan contact met ons op. Op uw verzoek zullen wij uiterlijk binnen één maand reageren.

Ten slotte bestaat de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) over het gebruik van de persoonsgegevens door ons. Indien uw gegevens zijn verwerkt op grond van uw toestemming, heeft u het recht om uw toestemming in te trekken.

Vragen over privacy?
Heeft u vragen over u privacy of wilt u gebruik maken van u rechten? Neem dan contact met ons op.
Deze privacyverklaring kan regelmatig worden gewijzigd.
1 maart 2021


Marco Geurtjens
Interieur op maat


Mob.: +31 6 22 93 43 00
E-mail: info@marcogeurtjens.nl

pinterest social media icon

 
Voor sfeer impressie klik op

 

PRIVACY          ALGEMENE VOORWAARDEN