ALGEMENE VOORWAARDEN

Elke afwijking aan de hierna bedongen voorwaarden, vermeld in brieven of bestelbons van klanten, zal als nietig en van generlei waarde beschouwd worden en indien deze afwijking niet uitdrukkelijk en schriftelijk door Marco Geurtjens aanvaard is geworden. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, zijn al onze verkopen afgesloten aan de hierna bedongen voorwaarden.

1 Prijzen

1.1 Prijsbehandeling

Marco Geurtjens maakt steeds prijsbestek/offerte op aan de hand van de op dat ogenblik gangbare prijszettingen. Deze offerte wordt louter als inlichting verstrekt en vormt geenszins een bindend aanbod van ons. Zolang er geen aanvaarde overeenkomst bestaat, kan Marco Geurtjens prijswijzigingen doorvoeren. Marco Geurtjens houdt zich het recht voor een bestelling te weigeren aan een bepaalde prijs, ook al is deze prijs in de offerte vermeld, als deze duidelijk het gevold is van een vergissing of fout door print van de offerte

1.2. Ondertekening van bestelbon door klant

De klant bevestigt zijn bestelling door de ondertekening van een bestelbon. Vanaf de ondertekening van de bestelbon is de klant gehouden tot betaling van de daarin voorziene bedragen, tenzij een andersluidend schriftelijk akkoord tussen Marco Geurtjens en de klant, of de betaling van de in artikel 7 voorziene schadevergoeding wegens annulering van de bestelling. Na opmaak en goedkeuring van de meetstaat (zie 2.1.) worden de bedragen hierin vermeld, de nieuwe geldende.

1.3. Wijzigingen na ondertekening van de bestelbon

Indien de klant zijn bestelling wijzigt, of indien de situatie ter plaatse of omstandigheden (die niet konden worden vastgesteld bij de opmaak van het prijsbestek of die niet waren gevraagd of voorzien) wijzigingen vereist, dan worden de aanpassingen opgenomen in de meetstaat en verrekend aan de klant. De prijzen die zijn vervat in de meetstaat zijn deze aan dewelke de aanneming, volgens beschrijvingen in de meetstaat, zal worden uitgevoerd of in voorkomend geval sommen die zijn bijgevoegd en goedgekeurd door beide partijen in geval van aanpassingen aan de meetstaat.

2 Bestellingen - orderbevestiging & meetstaat

Een bestelling bij Marco Geurtjens wordt na definitieve opmeting en/of na bepaling van de definitieve fabricagematen en –details en eventueel aangevuld met opmerkingen, in een ordebevestiging (meetstaat genaamd) verwerkt. De meetstaat wordt opgemaakt volgens de al dan niet eerst opgemaakte offerte, volgens de aanwijzingen van de klant en volgens de technische opmeting. De meetstaat wordt aan de klant bezorgd en dient door de klant voor akkoord ondertekend worden terugbezorgd. Bij ontvangst van de goedgekeurde meetstaat bij Marco Geurtjens wordt de bestelling in productie genomen en gaat de leveringstermijn in. Behoudens wanneer Marco Geurtjens heeft verkozen om geen meetstaat te maken en productie rechtstreeks van bestelbon aan te vatten, geldt de bestelbon als ENIG geldend document volgens het welke de uitvoering zal gebeuren, ongeacht het bestaan van andere documenten, als daar zijn: lastenboek, plannen, enz. Indien de klant dit wenst, kunnen beschrijvingen tot uitvoeringen (of gedeeltes hiervan) die vervat zijn in bepaalde documenten (lastenboek, plannen, enz.) in overleg (voor de meetstaat wordt opgemaakt) desgevallend worden bijgevoegd. Na ontvangst door Marco Geurtjens van de goedgekeurde en ondertekende meetstaat zijn er geen wijzigingen meer mogelijk.

3 Levering en productie

De eventuele leveringsdata of uitvoeringstermijnen worden, behoudens andersluidend beding, steeds aangewezen te louter indicatieve titel. De overschrijding van de richttermijn kan door de klant niet ingeroepen worden om de ontbinding van de overeenkomst te vragen, een schadevergoeding te vorderen of om een andere aanspraak te laten gelden.

4 Overgang van risico en eigendom

De eigendom van de geleverde goederen gaat pas over op de klant na volledige betaling. Het risico gaat al over vanaf het moment van levering of afhaling. Indien bij aanbieding op afgesproken plaats door toedoen van de klant of omstandigheden, Marco Geurtjens niet in de mogelijkheid is om de levering uit te voeren, gaat eveneens het risico reeds over.

5 Leverplaats

De klant dient ervoor te zorgen dat de leverplaats makkelijk bereikbaar en toegankelijk is om de goederen te kunnen leveren. Extra voorzieningen (kranen, stellingen e.d.) om de constructies op de werf te kunnen leveren of op hun plaats te krijgen door omstandigheden, zijn nooit voorzien in de prijs.

6 Uitstel van levering

In geval van uitstel van levering op verzoek van de klant of door toedoen van de klant om welke reden ook, gaat het risico van de verkochte goederen toch reeds over op de klant. In voornoemd geval betekent het uitstel van een bepaalde periode niet noodzakelijk dat de werken met eventueel uitstel als gevraagd, kunnen hervat worden vermits er moet rekening gehouden worden met de interne planning van Marco Geurtjens. Een eventueel afgesproken termijn kan in dit geval door een langere periode worden overschreden dan gevraagd door de klant, maar kan nooit aanleiding geven tot het eisen van eender welke schadevergoeding. De klant dient evenwel de goederen dewelke in depot bij Marco Geurtjens blijven, of ongemonteerd op de werf geleverd worden te betalen, behoudens het eindsaldo van 10% van de totale bestelwaarde, zijnde de opleveringssom van de bestelling.

7 Betalingsvoorwaarden

7.1. Betaling

Voor zover schriftelijk niets anders werd overeengekomen dienen alle betalingen rechtstreeks aan Marco Geurtjens te gebeuren en kan geen beroep worden gedaan op schuldvergelijking, noch aanspraak worden gemaakt op korting of aftrek. Bij laattijdige of wanbetalingen van een verschuldigde som is Marco Geurtjens gerechtigd om verdere leveringen en montages op te schorten, dit zonder voorafgaande verwittiging en zonder dat nadelige gevolgen ten laste kunnen gelegd worden aan Marco Geurtjens. Bij niet betaling op de vervaldag is de klant van rechtswege en zonder verdere ingebrekestelling een intrest verschuldigd van 1 % per maand plus 10 % forfaitaire verhoging, weerom van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling verschuldigd is

7.2. Facturatie

De facturatie en betaling gebeurt volgens procedure:
50% bij opdracht
30% bij aanvang plaatsing
10% na opleveringen.
Indien er enkel sprake is van levering of afhaling en géén plaatsing: 30% bij opmeting, volledig resterende som bij levering of afhaling. Opmerkingen of klachten op leveringen en werken dienen worden behandeld volgens procedure “klachten” en zullen dusdanig worden beoordeeld, maar geven geen kwijting of uitstel tot het opmaken door Marco Geurtjens en het aanvaarden door de klant, van facturen voor de uitgevoerde werken. Marco Geurtjens houdt zich het recht voor om haar facturatie uit te voeren op een later tijdstip dan hierboven voorzien. In geval van een latere facturatie zegt dit hoegenaamd niets over de uitvoering van de werken of de ontvangst van enige klacht van de klant.

8 Annulering of weigering bestelling

Als de klant annuleert, de levering van een bestelling weigert (of er door zijn toedoen geen uitvoering aan kan worden gegeven), is hij aan Marco Geurtjens een conventionele schadevergoeding verschuldigd van 25 % op het totaalbedrag van de bestelling, vermeerderd met de reeds gedane materiaal- en fabricagekosten.

9 Klachten en garantie

9.1. Termijnen

De klant moet zichtbare gebreken inroepen binnen de 48 uur na de levering. Hierbij dienen de gebreken op een limitatieve wijze schriftelijk aan Marco Geurtjens worden gemeld. De aansprakelijkheid van Marco Geurtjens in het kader van zichtbare gebreken is in elk geval beperkt tot het verwisselen of herstellen van de goederen, met uitsluiting van alle kosten of schadevergoedingen. Incorporatie van beschadigde of gebrekkige goederen betekent aanvaarding van de goederen in de staat waarin ze zich bevinden.

9.2. Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van Marco Geurtjens is beperkt tot de directe schade. Onrechtstreekse schade komt niet voor vergoeding in aanmerking.

9.3. Garantiebepalingen

De garantiebepalingen van Marco Geurtjens zijn vervat in het document “Waarborg en Garantiebepalingen”, hetgeen steeds op eenvoudige vraag kan worden bezorgd.

9.4. Geschillen

Bij geschillen zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement waarin Marco Geurtjens zich in bevindt bevoegd. Aan deze algemene verkoopsvoorwaarden mag niets gewijzigd of geschrapt worden zonder goedkeuring van Marco Geurtjens. Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn de enige geldende en zijn steeds en met voorrang van toepassing op alle overeenkomsten afgesloten met Marco Geurtjens, ongeacht het bestaan of de voorlegging van voorwaarden door andere partij indien zij niet de expliciete goedkeuring hebben van Marco Geurtjens. Door het aanvaarden en ondertekenen van een bestelbon of meetstaat door de klant, wordt er verondersteld dat hij deze voorwaarden kent en deze uitdrukkelijk en zonder voorbehoud aanvaardt.

 Maart, 2021


Marco Geurtjens
Interieur op maat


Mob.: +31 6 22 93 43 00
E-mail: info@marcogeurtjens.nl

pinterest social media icon

 
Voor sfeer impressie klik op

 

PRIVACY          ALGEMENE VOORWAARDEN